Iskolánkról

 

Lenti Arany János Általános Iskola és AMI

2018/2019.

 

A  Lenti  Arany  János  Általános  Iskola l986-ban épült az l. sz. Általános Iskola jogutódjaként, amelyet  országos tanévnyitó keretében az akkori művelődési miniszter adott át.

Az intézmény pedagógiai programjának gerincét a magyar és idegen nyelvek tanítása, a korszerű infor-matikai  képzés,  a kiscsoportos matematika - és nyelvi felkészítés adják.  Intézményünkben egyenlő hangsúlyt igyekszünk fektetni a tehetséggondozásra és megsegítést igénylő gyermekeink felkészítésére.

Művészeti fejlesztő foglalkozásainkon, kézműves foglalkozásainkon igyekszünk gyermekeink szépérzé-két, kézügyességét fejleszteni; kézilabda,  röplabda és atlétika-versenyeken  gyermekeink évről-évre bebizonyítják ügyességüket, mozgás iránti elkötelezettségüket.

Lehetőséget biztosítunk továbbá művészeti iskolánk keretei között a zeneiskolai és a néptánc tanulmá-nyok folytatására is.

Mindezen foglalkozásainkon biztosítjuk tanulóink harmonikus szellemi és testi fejlődését.

Eredményeink igazolják, hogy az iskola megfelel a NAT –ban megfogalmazott követelményeknek, valamint a szülői elvárásoknak: különböző országos versenyeken a természet- és társadalomtudomá-nyok területén, idegen nyelv, magyar irodalom  Kazinczy szépkiejtési, művészeti és a sport  területén tanulóink évek óta az élmezőnyben végeznek.

Eredményes nevelő oktató munkánkat és tehetséggondozó tevékenységünket 2007-ben Pedagógiai Nívódíjjal ismerte el a Zala Megyei Közgyűlés. A zeneiskolában folyó oktató-nevelő munka elismerése-ként 1979-ben és 2002-ben a város képviselő-testülete  „Lenti Városért Díj”-ban  részesítette nevelő-testületet és  tanulóifjúságot.  Az iskola 2005-ben a  Zala  Megyei  Közgyűlés  által  adományozott „Pedagógiai Nívódíj”-ban részesült, majd 2007-ben a minősítési eljárás során a „Kiválóra minősített alapfokú művészeti iskola” címet nyerte el.

Lenti  Város  Önkormányzatának döntése értelmében 2008-ban Mikekarácsonyfa község önkormányzata kérésére Intézményfenntartó Társulás létrejöttével jelentősen megnőtt az iskola beiskolázási körzete, ez egyben a  nehéz  szociális  környezetből érkező kisgyermekek befogadását is jelentette.  Ezen időponttól jelentősen megnőtt a hozzánk járó hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. 2009-ben az Arany János Általános Iskola és az Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intéz-mény összevonásával új, integrált intézmény jött létre, mely jelenleg 367 általános iskolás és 209 zene-iskolás gondozását végzi.

Bejáró tanulóink száma 145, ami tanulóink 39 %-át teszi ki. Körzetből érkező gyermekeink száma 185, körzeten kívülről érkezőké 182 fő.

Tanulóik 16 osztályban tanulnak, emellett az alsó tagozaton valamennyi osztályfokon napközis csoport-ban, a felső tagozaton két tanulószobás csoportban látunk el 222 gyermeket.

Sajátos nevelési igényű tanulónk 18 van, BTMN-es tanulónk száma 42; saját fejlesztőpedagógussal és gyógypedagógussal látjuk el őket.  Hátrányos helyzetű tanulónk 33 fő, ebből 23 fő halmozottan hátrá-nyos helyzetű.

Általános iskolában 35 fő, zeneiskolai intézményegységen 6 fő pedagógus és 5 óraadó, 4 fő pedagógiai munkát segítő, 8 fő technikai dolgozó biztosítja a zavartalan feladatellátást. A jogszabályban foglaltak-nak megfelelően szervezzük a mindennapos testnevelést. Hetente 95 órát tartunk a tornateremben, ill. a hozzá tartozó tornaszobában. A mozgástér biztosítása végett a tormatermet meg kell osztani az órák nagy részében. A délutáni kihasználtság napi szinten is meghaladja a 100%-ot, sportolásra még hét vé-gén is rendszeresen bérlik a tornatermet és hozzá tartozó kommunális helyiségeket.

Az alapfeladat ellátását 16 tanterem és 14 szaktanterem, 11 IKT-terem biztosítja. Az osztálytermek fel-szereltsége  jónak mondható,  a  gyermekek  esztétikus  környezetben,  megfelelő  higiéniás  feltételek mellett  tanulhatnak. Az intézmény  alapdokumentuma évről-évre  feladattal  bővül  a  helyi  igényeket figyelembe véve. A fenntartó támogatja a szakmai fejlődést segítő, valós igényeken alapuló fejlesztése-ket, ami különösen a művészeti intézményegységre igaz. Az elmúlt években a zeneoktatás mellett nép-tánc tanszakkal bővült a kínálat, továbbá a Lenti járás környező településein is igény mutatkozott telep-helyindításra több hangszer oktatása vonatkozásában.

Az épületen  2015-ben  pályázat  keretében  energetikai  felújítást  végzett Lenti Város Önkormányzata, melynek keretében cserére kerültek a nyílászárók, szigetelésre a  külső falak és a  tetőrész, az esőleve-zetés is megoldódott. 

E nyáron a tornaterem két oldalán húzódó öltözők közül a fiú oldali öltözők, mosdók és kiszolgáló helyi-ségek teljes felújítást nyertek.

Iskolánk környezete rendezett,  játszóudvarunk,  sportudvarunk nemcsak tanulóink, hanem Lenti Város lakossága mozgásigényét is kielégíti.

 

Tanítványainkat szeretettel neveljük. Igyekszünk jó példát mutatni gyermeknek, szülőnek. Törekszünk arra, hogy partneri kapcsolatok kiépítésével, közösségi tevékenységünk által megfeleljünk Lenti Város vezetésének, lakosságának.